معرفی هم اندیشی و میهمانان


آشنایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی با آخرین یافته های علمی دانش روابط عمومی

توسعه شبکه ارتباطی مدیران روابط عمومی بخش خصوصی و دولتی

تقدیر از چهره های برتر ماندگار روابط عمومی و علوم ارتباطات

تبیین نقش مهم مدیران روابط عمومی در برنامه های ستاد مشهد 2017

انسجام برنامه های ستاد با به کارگیری مناسب از شبکه مدیران روابط عمومی مشهد

توانمندسازی مدیران روابط عمومی و شکوفا ساختن استعدادهای موجود در عرصه روابط عمومی و بهره مندی از توان غنی علمی نخبگان استان

جناب آقای دکتر کاظمی دینان ریس انجمن روابط عمومی ایران

جناب آقای دکتر حسینی معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی

جناب آقای سرابی مدیرکل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دبیر ستاد مشهد 2017

دکتر سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی.

دکتر کاظمی دینان ریس انجمن روابط عمومی ایران و با همراهی اعضای هیئت مدیره انجمن

دکتر سید محسنی ریس انجمن متخصصین روابط عمومی ایران و اعضای هیئت مدیره انجمن


 

پنل اولین نشست هم اندیشی روابط عمومیهای پایتخت فرهنگی جهان اسلام

 شرایط همکاری با هم اندیشی به صورت زیر است:

1 - ارائه دهنده موظف است محتوای ارائه را به صورت چاپی در سه نسخه تا روز قبل از برگزاری به ستاد اجرایی نشست تحویل دهد .
2 - ارائه دهنده ملزم به رعایت زمان ارائه است و پس از پایان زمان اعضای پنل به تحلیل و اعالم نظر پیرامون ارائه و دستاوردهای نوین در آن حوزه میپردازند.
3 - پس از پایان پنل در صورت درخواست قبلی ارائه دهنده به ستاد برگزاری جلسه ارائه دهنده و اعضای پنل به صورت خصوصی برگزار میگردد.
.

اطلاعات بیشتر

parallax background
Buy now